Creativity | Reliability | Innovations

pysql-console: Emulator konsoli użytkownika

Jakiś czas temu zacząłem pracować nad aplikacją konsolową opartą na języku Python. Głównym założeniem programu jest zapewnienie komunikacji użytkownika z serwerem MS SQL oraz wykonywanie przez niego operacji CRUD. W dalszej części wpisu omówię podstawowe funkcje programu, plany rozwoju aplikacji, a także sam proces powstawania tego mini-projektu.

Link do repozytorium: https://github.com/jsarnowski96/pysql-console

            _____  __ __  __ _   ___ __ __ _  __  __ _  ___ 
            | _,\ `v' /' _/ /__\| | __ / _//__\| \| |/' _/ /__\| | | __| 
            | v_/`. .'`._`.| \/ | ||__| \_| \/ | | ' |`._`.| \/ | |_| _| 
            |_|  !_! |___/ \_V_\___| \__/\__/|_|\__||___/ \__/|___|___|
                                      v.0.3.0

O ile w większości przypadków skrypty w pythonie wykonuje się za pośrednictwem dedykowanego polecenia python lub py, wykorzystującego sys.args do obsługi opcjonalnych parametrów, zależało mi na tym, aby po wywołaniu głównego skryptu, pseudo-powłoka użytkownika została podtrzymana aż do momentu zakończenia działania aplikacji. W ten sposób po uruchomieniu pysql-console użytkownik zostaje odseparowany od powłoki systemowej i ma do swojej dyspozycji zestaw dedykowanych poleceń i operatorów, niezależnych od systemu operacyjnego, co przekłada się na możliwość prowadzenia interakcji z bazą danych zarówno na systemach z rodziny Windows jak i Linux.

Obecnie pysql-console wspiera następujące operacje:

 • autoryzacja użytkownika za pośrednictwem mechanizmu SQL Server Authentication
 • nawiązywanie i zamykanie połączenia z bazą danych
 • odczyt danych z wybranej tabeli
 • listing tabeli w bazie
 • usuwanie elementów z tabeli
 • wykonanie operacji SELECT wprowadzonej bezpośrednio do konsoli przez użytkownika
 • wyświetlanie elementów globalnej tablicy ustawień sesji użytkownika (uid, pwd, identyfikatory połączeń z bazą, etc.)
 • eksport wybranej tabeli do pliku CSV i XML z zachowaniem struktury tagów
 • import danych z pliku CSV do bazy
 • usuwanie tabel
 • listing dostępnych poleceń wsadowych
 • rozbudowana obsługa błędów – system przekierowań do akcji nadrzędnych, metody fallback zapobiegające zakończeniu działania aplikacji w przypadku wystąpienia nieznanego błędu, interaktywny tryb poleceń

Planowane funkcjonalności:

 • pełna integracja z CRUD
 • import danych z CSV
 • implementacja polecenia drop
 • konwerter SQL-XML
 • obsługa poleceń systemowych
 • integracja z innymi silnikami bazodanowymi, takimi jak MariaDB, MySQL, PostreSQL etc.

Przykład działania trybu interaktywnego polecenia export (przy braku połączenia z bazą):

js $ export users
There is no connection established. Redirecting to connect action...

Server name: localhost
Database: test_db
Successfully connected to the localhost->test_db

js $ export
users.csv export task finished successfully.

js $

Struktura plików i opis metod zależnych:

 • pysqlconsole.py – główny skrypt emulujący linię poleceń oraz wysyłający żądania do wskazanych przez użytkownika akcji zdefiniowanych w commands.py
  • drawInitBoard() – renderuje logo aplikacji
  • UserAuthentication() – metoda przeprowadzająca proces autoryzacji użytkownika z bazą danych. Wyświetla także monit o podanie nazwy użytkownika i hasła
  • InputHandler() – metoda obsługująca dane wprowadzane przez użytkownika i wysyłająca żądania do commands.py
  • MainActivity() – metoda przyjmująca dane od użytkownika. Wywołuje metodę InputHandler()
  • Startup() – główna metoda wywołująca wszystkie metody zależne w ściśle określonej sekwencji. Trzon emulatora pysql-console
 • commands.py – zawiera definicje wszystkich poleceń oraz metod z nimi związanych. Wykonuje operacje bezpośrednio związane z przetwarzaniem danych, obsługą połączeń SQL etc.
  • Exit()
  • Connect()
  • Close()
  • Logout()
  • Show()
  • Add()
  • Edit()
  • Drop()
  • List()
  • Import()
  • Delete()
  • Databases()
  • DataAnalysis()
  • Metrics()
  • Query()
  • Export()
  • Clear()
  • Status()
  • Switch()
  • Help()
 • settings.py – zawiera definicję obiektu global_config_array, do którego wstrzykiwane są informacje o bieżącej sesji użytkownika, aktywnych połączeniach z bazą, etc. Korzysta z niego zarówno pysql-console.py, jak i commands.py

Lista dostępnych poleceń:

 • add <table> – interaktywna komenda pozwalająca na wprowadzanie danych do wybranej tabeli
 • clear – czyści okno konsoli
 • close – zamyka aktywne połączenie z bazą danych
 • connect <server> <database> – otwiera połączenie ze wskazanym serwerem. Jako parametry opcjonalne przyjmuje nazwę/adres serwera oraz nazwę samej bazy. W przypadku gdy użytkownik nie poda żadnej z tych informacji lub wskaże tylko jedną z nich, metoda Connect() zażąda przekazania brakujących zestawów danych.
 • da <file_name> <param1> <param2> – polecenie odpowiedzialne za przeprowadzanie operacji związanych z Analizą Danych
 • databases – przeprowadza listing baz danych na danej instancji serwera MS SQL
 • delete – usuwa wybrany element z tabeli na podstawie podanego numeru ID
 • drop <table> – usuwa wskazaną tabelę z bazy
 • edit <table> <rowId> – pozwala na edycję istniejącego rekordu we wskazanej tabeli
 • exit – kończy działanie programu oraz zwalnia zasoby z global_config_array
 • export <table> – eksportuje wskazaną tabelę do pliku CSV. Jeżeli wartość global_config_array["table"] została wcześniej zmieniona, to w przypadku niepodania nazwy tabeli, zostanie ona automatycznie odczytana z ww. pola. Jeżeli natomiast zostanie przekazany parametr, to eksport nastąpi w oparciu o zmienną lokalną table.
 • help – wyświetla listę dostępnych poleceń
 • import <table> <filename> – importuje dane ze wskazanego pliku (z pominięciem rozserzenie .csv) do tabeli docelowej.
 • list – zwraca listę tabeli w wybranej bazie danych (z pominięciem tabeli systemowych)
 • logout – zamyka połączenie z bazą danych i przełącza widok na panel logowania
 • metrics – wyświetla podstawowe informacje o obciążeniu procesora i zużyciu pamięci RAM przez instancję serwera MS SQL
 • query – pozwala na wykonanie dowolnej kwerendy SELECT, pozwalającej na personalizację widoku wybranej tabeli
 • show <table> – wyświetla zawartość aktywnej tabeli. Jeżeli global_config_array["table"] posiada wartość None, to polecenie zażąda od użytkownika podania nazwy tabeli. W przeciwnym przypadku pobierze nazwę tabeli bezpośrednio z ww. pola. Jeżeli użytkownik podał nazwę tabeli jako parametr opcjonalny, to priorytet ma wówczas zmienna table wstrzykiwana do metody Show()
 • status – zwraca informacje o bieżącej sesji użytkownika oraz informacje o aktywnych połączeniach z bazą oraz zmiennych globalnych.
 • switch <table> – przełącza użytkownika pomiędzy tabelami. W przypadku podania nazwy tabeli podczas wywołania polecenia switch, wartość pola global_config_array["table"] zostanie przez nią nadpisana. W przeciwnym wypadku zostanie zastąpiona wartością None

Wymagania:

 • Python 3.x
 • biblioteki:
  • pyodbc
  • tabulate
  • getpass
  • pandas
  • inspect
 • skonfigurowane konto użytkownika na docelowej bazie danych oraz włączenie opcji SQL Server and Windows Authentication mode.
 • przed uruchomieniem aplikacji należy skonfigurować metodę UserAuthentication(), w której zdefiniowane jest połączenie autoryzujące z bazą danych. Można w niej zdefiniować zarówno nazwę instancji serwera jak i port docelowy, na którym będziemy się chcieli połączyć z bazą. Poniżej znajduje się wzór konfiguracji połączenia:
dbConnection = pyodbc.connect('Driver={ODBC Driver 17 for SQL Server};'
               'Server=;'
               'Database=;'
               'uid='+username+';'
               'pwd='+password+';'
               'Trusted_Connection=no;') 
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x